Териториални граници

        България при кан Крум (803-814) и кан Омуртаг (814-831)
    / ИСТОРИЯ НА  БЪЛГАРИТЕ том  първи/ Издателска къща "Труд"